Home / Nederlandse ambities voor internationale voedselzekerheid

Nederlandse ambities voor internationale voedselzekerheid

By Ruerd Ruben, Hoogleraar Impactanalyse van Voedselsystemen, Wageningen University & Research
May 2, 2018 By: F&BKP Office
Share:

De langverwachte evaluatie van de Nederlandse inzet op het terrein van voedselzekerheid is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking & Beleidsevaluatie (IOB) heeft grondig werk gedaan en in vier landen meerjarige impactevaluaties laten uitvoeren. Daarmee kunnen de beleidsinzet en de daarmee bereikte resultaten ook aan elkaar worden gerelateerd.  Hulde daarvoor !

Het IOB rapport biedt allereerst een aardig inzicht in de manier waarop de middelen voor voedselzekerheid zijn ingezet. Daarbij vallen drie dingen op:

  • In de periode 2011-16 is ruim € 1,5 miljard gecommitteerd (ca. € 300 miljoen per jaar), verdeeld over ruim 250 projecten. Dat duidt op nogal wat versnippering;
  • Ruim de helft van de middelen (56%) is gebruikt voor programma’s gericht op vergroting van de landbouwproductie en een derde (32%) is voor marktontwikkeling, terwijl maar 12% is besteed aan verbetering van de voedingssituatie van kwetsbare groepen;
  • En omvangrijk deel van het budget wordt vanuit Den Haag aangestuurd; hooguit 44% van de middelen wordt besteed via de ambassades en 31% gaat via multilaterale organisaties. Bij de uitvoering spelen multilaterale organisaties (38%) en NGOs (35 %) een grote rol.

De rapportage rondom de uitkomsten van het voedselzekerheidsbeleid kan worden samengevat in een viertal centrale bevindingen:

  • De Nederlandse beleidsinzet op het terrein van voedselzekerheid is blijvend relevant en sluit aan bij internationale discussies. Niettemin is grotere aandacht voor meervoudige dimensies van slechte voeding (w.o. ook de toenemende overvoeding en obesitas onder vooral arme bevolkingsgroepen in stedelijke gebieden) dringend gewenst.
  • De beoogde bijdrage aan de verhoging van de voedselproductie is op hoofdlijnen te traceren, maar hiervan afgeleide effecten voor verbetering van de voeding blijven goeddeels uit. Projecten zijn vaak wel voedings-relevant, maar onvoldoende voedings-specifiek. De implicaties voor duurzaamheid en voor de inkomensverdeling worden nog weinig belicht.
  • De effectiviteit van Nederlandse programma’s en projecten voor voedselzekerheid wordt door rigoureus impactonderzoek bevestigd. Daarbij valt op dat training van boeren en landbouw­kundig onderzoek (bv. beter zaaizaad; efficiënt watergebruik; klimaat slimme landbouw) de duidelijkste resultaten laten zien. De efficiëntie van de interventies is nog niet vastgesteld.
  • Er bestaan zeer veel verschillende mogelijke instrumenten om voedselzekerheid te versterken. De meeste resultaten worden geboekt met programma’s gericht op de verbetering van rurale infrastructuur, versterking van landrechten, en directe inkomenstransfers. De effecten van rurale kredietverlening en ketenontwikkeling zijn ambivalent, terwijl de effectiviteit van publiek-private samenwerking vooralsnog niet kan worden aangetoond.

Wat betekent dit nu voor het toekomstige voedselzekerheidsbeleid? Een drietal voorzetten:

  • Er is duidelijk behoefte aan meer samenhang en een sterker begrip van de wijze waarop het voedselsysteem werkt. Verschillende interventies kunnen elkaar dan versterken en de inzet zou ook sterker gericht moeten worden op specifieke doelgroepen (vooral vrouwen en kinderen).
  • De afstemming tussen de Nederlandse inzet op voedselzekerheid tussen de ambassades, de multilaterale instellingen (FAO, Wereldbank, African Development Bank) en (inter)nationale NGOs kan veel beter. Inzet op meer coherentie en synergie draagt bij aan twee centrale doelen van voedselbeleid: gezondere voeding en duurzamere (inclusieve) landbouw.
  • De kennis en ervaring van Nederland op het terrein van voedselzekerheid kan internationaal worden uitgedragen. Daarbij moet de focus liggen op de combinaties van hardware, software en orgware die leidt tot groei van de totale agrarische factorproductiviteit (TFP) .

 

Share:

Leave your contribution here

(will not be published)

Latest F&BKP posts
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
March 23, 2021
F&BKP Office
December 18, 2020
FBR end conference
F&BKP Office
December 18, 2020